Meld je hier aan voor de 15 euro lessen.

Privacy statement

Verklaring

1. Inleiding

In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van u verwerken als we een zakelijke relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad met u. Ook vertellen we u waarom en hoe lang we uw gegevens verwerken en wat uw rechten zijn met betrekking tot elke verwerking. Daarnaast verstrekken we onder meer informatie over de partijen waarmee we samenwerken en over ons beveiligingsbeleid.

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. Wij gaan dan ook discreet en zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en we zorgen ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

2. Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De Verwerkingsverantwoordelijke is Nederland Golft B.V. KvK 57369941, gevestigd aan de C.G. Roosweg 9, 2931 LK Krimpen aan de Lek

3. De persoonsgegevens die wij verwerken

Onze GVB cursus bestaat uit 2 intensieve lesdagen, onder begeleiding van gediplomeerde golfprofessionals, waarin alle basisvaardigheden aan bod komen die van belang zijn voor het behalen van uw GVB (clubhandicap 54). Een theoriecursus staat uiteraard ook op het programma. Om de regels van te voren goed te kunnen oefenen hebben we een app ontwikkeld waarmee je de belangrijkste regels kan bestuderen en proefexamens thuis alvast kunt oefenen. Deze app kan je downloaden in de app-store op je telefoon of tablet en wordt uiteindelijk ook de app waar je handicap op wordt bijgehouden. De GVB cursus wordt afgesloten met een theorie-examen en je krijgt ook nog eens korting op golflessen die je direct na de cursus kunt volgen. Na de cursus hoef je alleen nog je eerste 9 holes (qualifying) te lopen en na het inleveren van je eerste scorekaart krijg je je handicap toegewezen! Deze eerste handicap wordt berekend op basis van het resultaat van je eerste scorekaart.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een van onze medewerkers) tussen zit.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

In het algemeen bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor we uw gegevens hebben verzameld. De bewaartermijn kan van geval tot geval anders zijn. Een voorbeeld is dat wij een aantal documenten voor een minimale termijn moeten bewaren voor belasting- of administratiedoeleinden. We zullen in die gevallen alleen die gegevens bewaren die noodzakelijk zijn om onze wettelijke verplichtingen na te komen. Na de wettelijke bewaartermijnen zullen wij uw gegevens verwijderen of anonimiseren.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit geschiedt in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst met u en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Voor zover deze derden hebben te gelden als verwerker hebben wij met die derden een verwerkersovereenkomst gesloten waarin onder meer beveiliging, geheimhouding en uw rechten worden geregeld. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

lid 1
In navolging van dit privacy statement registreren wij de persoonsgegevens zoals benoemd in Artikel 3. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor het verwerken van de registratie bij de NGF en The Birdy Club als onderdeel van je lidmaatschap. Om de NGF registratie te voltooien is een praktijkronde (qualifying ronde) nodig als afsluiting van de GVB cursus. Deze praktijkronde wordt gelopen op een bij Nederland Golft aangesloten golfbaan. Deze banen zijn te zien op het ontvangen baanpermissie pasje en op https://www.birdyclub.nl/q-card.

lid 2
De ontvangen persoonsgegevens worden na afloop van de praktijkronde door Nederland Golft verstrekt, per email, aan de betreffende golfbaan waar speler de praktijkronde heeft gelopen. Deze golfbaan verwerkt deze gegevens waarbij de NGF registratie wordt afgerond. Na verwerken van de gegevens verwijderd de golfbaan deze gegevens weer uit haar systemen.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken op onze website cookies. Dat is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Wij gebruiken de volgende cookies:

cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

analysefunctionaliteit

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

9. Uw rechten (inzage, aanpassing, verwijdering, etc)

Hierna wordt uitgelegd wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van uw gegevens.

Recht op inzage

U heeft het recht op inzage in uw eigen gegevens. Daaronder valt ook de vraag wat de doeleinden zijn van de verwerking, aan welke partijen de gegevens worden verstrekt en wat de bewaartermijnen zijn.

Recht op rectificatie

U kunt ons vragen uw gegevens direct te laten rectificeren. U heeft ook het recht om onvolledige gegevens volledig te maken door bijvoorbeeld een email aan ons te sturen.

‘Recht om vergeten te worden’

U heeft het ‘recht om vergeten te worden.’ Op verzoek zullen wij uw gegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen. We mogen echter niet altijd al uw gegevens verwijderen. Soms is de verwerking bijvoorbeeld nog nodig voor het nakomen van wettelijke verplichtingen of het instellen, uitoefenen of onderbouwen van claims.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft in principe het recht om verwerking van uw gegevens te laten beperken, bijvoorbeeld als u meent dat uw gegevens onjuist of onnodig zijn.

Mededeling van rectificatie, verwijdering of beperking

Tenzij het onmogelijk is of onevenredig veel inspanning kost, zullen wij de ontvangers van uw gegevens op de hoogte stellen van elke rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking.

Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens

U heeft het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Dit houdt in dat u een verzoek kunt doen om uw gegevens te ontvangen. Vervolgens kunt u deze gegevens opslaan voor persoonlijk hergebruik. U heeft dit recht alleen met betrekking tot gegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt én als de verwerking berust op uw toestemming of een overeenkomst waarbij u partij bent.

Intrekken toestemming

Als de gegevensverwerking berust op toestemming, heeft u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Wel blijft de verwerking van uw gegevens van de periode vóór het intrekken rechtmatig.

Recht van bezwaar

U hebt het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Na uw bezwaar zullen wij in principe de verwerking van uw gegevens stoppen, tenzij er zwaarder wegende dwingende gerechtvaardigde gronden voor verwerking van uw persoonsgegevens zijn.

Klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter.

Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens inbreuk maakt op de wet kunt u contact opnemen met ons, maar u heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of naar de rechter te stappen.

Beperkingen van uw rechten

Soms kunnen wij uw rechten beperken, bijvoorbeeld in het kader van het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, zoals fraude.

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

11. Veranderingen

Wij kunnen deze verklaring wijzigen als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld in geval van nieuwe verwerkingsvormen. De meest actuele privacyverklaring kunt u vinden op onze website. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte blijft.

December 2023

Vragen? Wij staan je graag te woord!

Vragen? Wij staan je graag te woord!

Vragen? Wij staan je graag te woord!